OPRACOWYWANIE DOKUMENTÓW

Treść wewnątrzzakładowych regulacji z zakresu prawa pracy dostosujemy do potrzeb Twojej firmy oraz specyfiki prowadzonej działalności. Na Twoje życzenie Kancelaria może przeprowadzić dla kadry zarządzającej szkolenie wdrożeniowe z przygotowanych dokumentów.

Kancelaria oferuje sporządzenie m.in.:

 • regulaminu pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, premiowania, nagród, podróży służbowych, szkoleń pracowników
 • procedury antymobbingowej
 • układu zbiorowego pracy
 • porozumienia ze związkami zawodowymi / przedstawicielami pracowników
 • umowy o pracę, o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez pracownika, o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej, kontraktu menedżerskiego
 • dodatkowej informacji dla pracownika o warunkach zatrudnienia
 • pisma rozwiązującego umowę o pracę lub zmieniającego warunki pracy i płacy
 • informacji dla zakładowych organizacji związkowych / pracowników o przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
 • zawiadomienia dla zakładowych organizacji związkowych i właściwego urzędu pracy o planowanych zwolnieniach grupowych
 • zawiadomienia pracownika o zastosowanej karze porządkowej
 • odpowiedzi na pismo pracownika dotyczące każdego aspektu prawa pracy
Top