MEDIACJE

Jeżeli jesteś w sporze z pracownikiem w zakresie stosunków pracowniczych i razem z nim chcesz go rozwiązać w sposób polubowny w drodze mediacji Kancelaria zapewni Twojej firmie bezstronnego mediatora.

Kancelaria gwarantuje ze swojej strony zachowanie w tajemnicy wszystkich faktów związanych z prowadzoną mediacją.

Korzyści wynikające z mediacji świadczonej przez Kancelarię:

  • wysoka skuteczność przeprowadzanych mediacji
  • wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony sporu
  • wyeliminowanie ryzyka kontroli i sankcji Państwowej Inspekcji Pracy
  • wyeliminowanie ryzyka sporu sądowego z pracownikiem
  • pozostanie obu stron zakończonego sporu w relacjach umożliwiających im dalszą współpracę
  • zminimalizowanie ryzyka negatywnego odbioru pracodawcy w przestrzeni publicznej
Top