REPREZENTOWANIE PRZED PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ PRACY

Stwierdzenie podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy nieprawidłowości z zakresu prawa pracy może skutkować nałożeniem na pracodawcę mandatu przez inspektora pracy lub grzywny przez sąd.

W niektórych przypadkach naruszenie praw pracownika może skutkować również odpowiedzialność karną.

W przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria podejmuje działania, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia sankcji i strat związanych z kontrolą.

W ramach usługi reprezentowania Twojej firmy przed Państwową Inspekcją Pracy Kancelaria oferuje:

  • wsparcie merytoryczne w trakcie i po zakończeniu kontroli przez PIP
  • stanie na straży przestrzegania przez inspektora pracy zasad przeprowadzania kontroli
  • przygotowywanie projektów pisemnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą
  • sporządzenie zastrzeżeń do protokołu kontroli
  • przedłożenie pracodawcy wniosków co do przyjęcia lub nieprzyjęcia mandatu inspektora pracy
  • sporządzenie informacji o realizacji decyzji i wniosków pokontrolnych PIP
  • sporządzenie odwołania od decyzji wydanych przez PIP
Top