AUDYTY KADROWO-PŁACOWE

Audyt kadrowo-płacowy przeprowadzamy na takich zasadach, jakimi kieruje się Państwowa Inspekcja Pracy podczas kontroli pracodawców. Dzięki temu jesteśmy w stanie wskazać wszelkie nieprawidłowości i przygotować plan naprawczy.

Celem audytu kadrowo-płacowego jest:

 • sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawcę
 • zminimalizowanie ryzyka wystąpienia sporów z pracownikami
 • zminimalizowanie ryzyka nałożenia na pracodawcę kar przez PIP i sądy

W ramach usługi audytu Kancelaria oferuje weryfikację m.in:

 • regulaminu pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy
 • umów o pracę, o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez pracownika o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej
 • prawidłowości zawierania i rozwiązywania umów o pracę
 • prowadzenia akt osobowych
 • planowania, rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy
 • naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy

Przeprowadzony audyt kończy się raportem, który zawiera:

 • zalecenia określające pożądane przepisami prawa kierunki działania
 • propozycje wprowadzenia rozwiązań mających na celu usprawnienie funkcjonowania pracodawcy w obszarze kadr i płac, jak też optymalizację organizacji czasu pracy i wynagrodzeń pracowników

Audyty przeprowadzamy na terenie Warszawy, Lublina, jak również – ze względu na dużą mobilność Kancelarii – w innych miastach na terenie kraju.

Top